Sarah Kane Quotes

Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We made love, and then she threw up.

Sarah Kane